top of page

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika on uuendatud: 03.11.2023

.Contriber School OÜ (edaspidi nimetatud .Contriber) on Eestis registreeritud osaühing, registrikood 14800537, aadress Raekoja plats 16, Tartu, 51004, Eesti, mis tegutseb Eesti seaduste ja oma põhikirja kohaselt.

.Contriber (edaspidi "me" või "meie") haldab veebisaiti www.contriber.com (edaspidi "Teenus").

Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub, töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja .Contriber (edaspidi andmetöötleja). Kasutades meie teenuseid nõustute teabe kogumise ja kasutamisega vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale.

Andmete töötlemise õiguslik alus

Kui viibite Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), töötleme teie isikuandmeid järgmistel juhtudel:

 • Vajame teie isikuandmeid teiega sõlmitud lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks, st Teenuse pakkumiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate tegevuste teostamiseks vastavalt teie taotlusele.

 • Töötleme teie isikuandmeid vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmise eesmärgil.

 • Meil on õigustatud huvi teie isikuandmete töötlemisel. Töötleme teie isikuandmeid, et teiega suhelda Teenuse pakkumise, muutmise, turvalisuse ja parendamise eesmärgil välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb isikuandmeid kaitsta.

 • Meil on teie nõusolek seda teha. Kuigi nõusolek on meie töötlemise õiguslik alus, võite selle igal ajal tagasi võtta.
   

Milliseid andmeid ja kuidas me kogume?

​Kogume teilt ja teiega suhtlemise kaudu andmeid selleks, et toimida tõhusalt ja pakkuda teile parimat kasutuskogemust. Osa andmeid esitate teie ise meile otse, kui soovite registreeruda meie kliendiks, osa andmeid kogutakse automaatselt.

Kui teil palutakse esitada isikuandmed meie tehnoloogia platvormil, on teil õigus keelduda. Kui te otsustate teenuse osutamiseks vajalikke andmeid meile mitte esitada, ei saa me teile seda teenust või teenuse osa osutada. Samuti ei saa me teiega lepingut sõlmida juhul, kui seadusest tulenevalt on meil kohustus koguda isikuandmeid või kui lepingu sõlmimiseks on vajalikud teie isikuandmed, kuid te ei esita neid.

Kogutavad andmed võivad sisaldada järgmist:

 • ​Nimi ja kontaktandmed - teie ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, teie eelistused ja huvialad.

 • Ettevõtte andmed - ettevõtte nimi, tulud, veebisait.

 • Logiteave – kogume (logime) teavet teie teenuse kasutamise kohta, sh teie poolt kasutatav brauseri ja operatsioonisüsteemi tüüp, domeen või host, mida meie teenusele juurdepääsuks kasutati; juurdepääsuajad; vaadatud lehed ja teie IP-aadress, millelt meie Interneti-leheküljele pääsesite.

 • Küpsiste ja sarnaste jälgimistehnoloogiate abil kogutud teave – küpsised on teie kõvakettale või seadme mällu salvestatud väikesed andmefailid, mis aitavad meil teenuseid ja teie kasutuskogemust täiustada ja turvalisena hoida. Küpsiste kasutamise kaudu võime automaatselt koguda teavet teie veebitegevuse kohta meie veebilehel, sh külastatud veebilehed, klõpsatud lingid ja otsingud, mida meie veebilehel teete. 

 • Analüütikatarkvara poolt kogutud teave – Teenuse ja kasutajakogemuse optimeerimiseks ning kasutaja seotuse jälgimiseks kasutame analüütikatarkvara Google Analytics ja Facebook Pixel.


 

Kuidas me teie andmeid kasutame

.Contriber kasutab kogutud andmeid järmistel eesmärkidel:

 • Teenuse pakkumiseks ja parendamiseks

 • Tellimuste taotluste salvestamiseks ja töötlemiseks

 • E-poe teenuste toimimise tagamiseks

 • Teenuse kasutamise jälgimiseks

 • Analüüsi teostamiseks ning väärtusliku teabe pakkumiseks, et saaksime teenust täiustada

 • Tehniliste probleemide tuvastamiseks, ennetamiseks ja lahendamiseks

 • Teiega ühenduse võtmiseks

 

Kuidas me teiega suhtleme
 

Võime teiega ühendust võtta teenuse osutamiseks; teenuse osutamise korraldamiseks; vaidluse lahendamiseks; tasu või võlgnetavate summade sissenõudmiseks; teie arvamuse küsimiseks küsitluste või küsimustike kaudu; meie ettevõtte tegevuse kohta värskenduste saatmiseks; kohaldatavate siseriiklike seaduste ja mis tahes lepingute jõustamiseks, mis oleme teiega sõlminud. Nendel eesmärkidel võime teiega ühendust võtta e-posti, telefoni, tekstisõnumite ja posti teel.

Kuidas me teie andmeid salvestame

Meie ettevõte on majutatud Wix.com platvormil, mis võimaldab meil oma teenuseid teile pakkuda. Teie andmeid võidakse salvestada Wix.com-i andmesalvestuse, andmebaaside ja üldiste Wix.com-i rakenduste kaudu, kuid teie andmed on salvestatud turvalistesse serveritesse tulemüüri taga.
Lisaks kasutame järgmisi kolmandate isikute poolt pakutavaid teenuseid:

Stripe - makselahenduste haldamine
Smaili - kliendisuhete jälgimine ja marketingi tegevused

Bubble - teenuse osutamise platvorm ja app'i lahenduste pakkumine

Kui kaua me andmeid säilitame?

Säilitame teie isikuandmeid teie konto olemasolu ajal, teile teenuse osutamiseks või muudel seaduslikel eesmärkidel, sh meie juriidiliste kohustuste täitmine, vaidluste lahendamine ja meie lepingute jõustamine. Säilitame andmeid vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele, kuid tulenevalt vajaduste eripärast, erinevatest andmetüüpidest, teiega suhtlemise konteksti või teenuse kasutamise kontekstist võivad andmete säilitamise tegelikud perioodid oluliselt erineda.

Andmete edastamine


Teie teavet, sealhulgas isikuandmeid, võidakse edastada arvutitesse, mis asuvad väljaspool teie riiki, omavalitsust või muud valitsuse jurisdiktsiooni, kus andmekaitseseadused võivad teie jurisdiktsiooni omadest erineda.

Meil on õigus teie isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ja ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted. Nõustudes käesoleva privaatsus- poliitikaga, annate ühtlasi nõusoleku oma teabe edastamiseks.

.Contriber võtab kasutusele kõik mõistlikult vajalikud meetmed tagamaks, et teie andmeid töödeldakse turvaliselt ja kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga ning teie isikuandmeid ei edastata organisatsioonile või riigile, välja arvatud juhul, kui on olemas piisavad kontrollimeetmed.

Andmete avalikustamine

.Contriber võib avaldada teie isikuandmeid, kui seda nõuab seadus, kohtulik või muu juriidiline protsess või kui meil on heauskne veendumus, et selline toiming on vajalik: (1) meie juriidiliste kohustuste täitmiseks, (2) võimaliku õigusrikkumise vältimiseks või uurimiseks seoses meie teenusega, (3) vastamaks seaduslikele taotlustele, mis on seotud uurimisega või väidetava või kahtlustatava ebaseadusliku või muu tegevusega, mis võib meid, teid või mõnda teist meie kasutajat kaasata juriidilistess protsessidesse, (4) järgimaks õiguslikku protsessi ja vastamaks .Contriberi vastu esitatud väidetele või (5) kaitsmaks .Contriberi, selle töötajate ja teiste kasutajate või avalikkuse õigusi ja isiklikku turvalisust. Kui see on asjakohane, teavitame teid sellisest isikuandmete juriidilisest taotlusest, välja arvatud juhul, kui see on kohaldatava seaduse või kohtumäärusega keelatud.


Andmete turvalisus

​Kontrollime rangelt oma töötajate juurdepääsu andmetele, mille teete teenuse kasutamisel kättesaadavaks. Oleme võtnud endale kohustuse tagada, et teie andmeid ei näeks keegi, kes ei peaks neile juurdepääsu omama. Meie teenuse toimimine eeldab, et mõnel töötajal on juurdepääs süsteemidele, mis salvestavad ja töötlevad teie isikuandmeid. Nendel töötajatel on keelatud kasutada neid õigusi teie andmete vaatamiseks, välja arvatud juhul, kui see on teenuse osutamiseks vajalik.

Teie õigused

.Contriber soovib veenduda, et olete täielikult teadlik kõigist oma andmekaitseõigustest. Igal kasutajal on õigus järgmisele:

 

 • õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

 • õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

 • õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

 • õigus nõusoleku alusel antud andmete töötlemiseks nõusolek tagasi võtta

 • oma õiguste kaitseks esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile

 

Kui esitate meile päringu, on meil teile vastamiseks aega kuni üks kuu. Kui soovite kasutada mõnda ülaltoodud õigustest, võtke meiega ühendust meie e-posti aadressil legal(ät)contriber.com.

Lingid teistele saitidele

Meie teenus võib sisaldada linke teistele veebilehtedele, mida meie ei halda. Kui klõpsate kolmanda osapoole lingil, suunatakse teid selle kolmanda osapoole veebilehele. Soovitame tungivalt üle vaadata iga külastatava saidi privaatsuspoliitika.

Meil ei ole mingit kontrolli ja me ei vastuta kolmandate osapoolte veebilehtede või teenuste sisu, privaatsuspoliitika ega tavade eeste.

Selle privaatsuspoliitika muudatused

Võime oma privaatsuspoliitikat aeg-ajalt värskendada. Teavitame teid kõigist muudatustest, postitades sellele lehele uuendatud privaatsuspoliitika. Kui teeme muudatusi, mis oluliselt muudavad teie privaatsusõigusi, edastame täiendava teate, näiteks meili teel või meie teenuste kaudu.​


Kuidas meiega ühendust võtta?

Kui teil on selle privaatsuspoliitika või meil olevate andmete kohta küsimusi või kui soovite kasutada mõnda oma andmekaitseõigust, võtke meiega ühendust.
Selleks saatke meile e-kiri aadressil legal(ät)contriber.com

Lõppsätted

Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

 

Kui arvate, et .Contriber ei ole teie muret rahuldavalt käsitlenud või teie isikuandmete töötlemine ei ole olnud seaduslik, on teil õigus esitada andmekaitseasutusele kaebus teie isikuandmete kogumise ja kasutamise kohta. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) kohaliku andmekaitseasutusega.

bottom of page